» برنامه جلسات هفتگی رئیس

برنامه جلسات هفتگی رئیس

 

ساعت

تاریخ

ایام هفته

توضیحات

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

 

 

 

 

 

 

شورای برنامه ریزی توسعه استان

 

23/5/95

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

جلسه با فرمانداران

(هماهنگی سرشماری)

 

24/5/95

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/5/95

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/5/95

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/5/95

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/5/95

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/5/95

جمعه